سی پره ، حلقه ی چرخ را شکل می دهند ،

اما تهی میان پره ها ، جوهره ی چرخ را می سازد .

از خاک رس کوزه ها پدید می آیند ،

اما تهی درون کوزه ها جوهره ی آن ها را می سازد .

دیوارها با درها وپنجره ها خانه را شکل می دهند ،

اما تهی میان آن ها جوهره ی خانه را می سازد .

  لائو- تسه